λογότυπα, επιστολόχαρτα
επαγγελματικές κάρτες
φάκελοι, δελτία παραγγελιών,
παραστατικά